A+ A-
Pytania do Burmistrza
promocja@siemiatycze.pl

<<   Czerwiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Imieniny:
Laury, Laurentego, Nory.
O projekcie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Siemiatcyzach w partnerstwie z  Polskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Cel projektu: Celem projektu jest zarejestrowanie w terminie do końca czerwca 2015 r. 43 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie woj. podlaskiego.

Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 100 osób w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn, które spełnią łącznie następujące warunki:
 - osoby posiadające w momencie przystąpienia do projektu miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie powiatów: siemiatyckiego, wysokomazowieckiego, bielskiego i hajnowskiego
 - zamierzające zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą z siedzibą przedsiębiorstwa na terenie województwa podlaskiego
 - osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed przystąpieniem do projektu, w tym również nie były wspólnikami lub komlementariuszami w spółkach jednoosobowych lub członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego.

Projekt realizowany od 01.07.2013 do 30.06,2015r.

Zakres wsparcia:  

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze jest świadczeniem nieodpłatnym i składa się z trzech elementów:

1.1. Spotkania z doradcą zawodowym/opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
Każdy Uczestnik projektu odbędzie spotkania z doradcą zawodowym. Celem niniejszego spotkania jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Tworzenie IPD ukierunkowane będzie na wyznaczenie celu zawodowego, identyfikację mocnych i słabych stron, poznanie potencjału zawodowego, określenie trudności w realizacji zamierzonych celów.

1.2. Wsparcie szkoleniowe
Szkolenie obejmuje 20 godz. szkoleniowych i będzie odbywało się w dwóch 30 osobowych grupach. Metodologia szkolenia dostosowana będzie do potrzeb Uczestników projektu na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Zagadnienia podejmowane w ramach szkolenia: Procedury związane z rejestracją przedsiebiorstwa, Prawo pracy, Marketing i Kształtowanie wizerunku firmy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Odpowiedzialność przedsiebiorcy.

1.3. Indywidualne doradztwo
Każdy z Uczestników projektu ma możliwość skorzystania z pomocy doradcy indywidualnego, która polegać będzie na pomocy w przygotowaniu biznes planów oraz wniosków o przyznanie dotacji i podstawowego wsparcia pomostowego (4 godziny)

2. Udzielenie dotacji inwestycyjnej

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznane zostaną 43 Uczestnikom projektu spośród 60 zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej, którzy zakończą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym. Maksymalna wysokość środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznanej Uczestnikowi projektu może wynosić 40 tys. zł, a jej wysokość uzależniona jest od wykazanych i uzasadnionych potrzeb związanych z planowaną inwestycją w ramach podejmowanej działalności gospodarczej.

3. Wsparcie pomostowe

Finansowe wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującym przedsiębiorcom pokrycie obligatoryjnych opłat. Będzie wypłacane w miesięcznych ratach, po 1.000zł przez okres do sześciu miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia udzielonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy. .

2013-10-01 10:27:10